Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Searle, John Rogers lieferte 10 Treffer
1

Přednáška Johna Searla

Ocelák, Radek, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 2, 2011, s. 130
2

Metafora podle J. R. Searla a Maxe Blacka

Stachová, Jiřina, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 4, 1992, s. 283-292
3

Searlova kritika interakčnej teórie metafory

Biroščáková, Miroslava, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 2, 2010, s. 170-177
4

Ke starým (i novějším) nárokům pojmu pravdy ve filosofii jazyka

Koťátko, Petr, in: Úvahy o pravdivosti : Sborník příspěvků, Praha, Filosofia ; 2001, s. 154-164
5

Co je sémantika

Raclavský, Jiří, in: Filosofický časopis, 54, č. 2, 2006, s. 267-279
6

Co je sémantika?

Peregrin, Jaroslav, in: Jazyk - logika - věda, Praha, Filosofia ; 2005, s. 51-62
7

Komunikativní jednání a komunikativní racionalita v díle Jürgena Habermase

Šmausová, Gerlinda, in: Filosofický časopis, 47, č. 3, 1999, s. 473-485
8

K problematice klasifikace ilokučních aktů (1)

Grepl, Miroslav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 55-62
9

Pragmatické aspekty češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny 1

ed. Čmejrková, Světla Olomouc 2013
10

Jazyková interakce

Auer, Peter Překladatel Nekvapil, Jiří Praha 2014