Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Pastrnek, František lieferte 9 Treffer
1

Impulzy Františka Pastrnka pro slovenský národopisný a jazykovedný výskum

Profantová, Zuzana, in: Slavica Slovaca, 27, č. 1, 1992, s. 82-88
2

Paleoslavistika na Univerzitě Karlově (Fr. Pastrnek, M. Weingart)

Hauptová, Zoe, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 15-19
3

Archívne záznamy o nárečovom výskume F. Pastrnka (Tekov, Hont a Novohrad)

Palkovič, Konštantín, in: Slovenská reč, 59, č. 1, 1994, s. 48-51
4

Pastrnkov organizovaný výskum slovenských nárečí

Palkovič, Konštantín, in: Zápisník slovenského jazykovedca (Bratislava), 11, č. 1-4, 1992, s. 11-12
5

Z Pastrnkovho výskumu dolnozemských nárečí

Palkovič, Konštantín, in: Slováci v zahraničí (Martin), 17, 1994, s. 117-131
6

Wien, tschechische Literatur und tschechische Slawistik Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts

Měšťan, Antonín, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 45, 1999, s. 105-110
7

Čeští bohemisté ve Vídni: kdo je kdo

ok, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 4, 2000, s. 208-212
8

Přijetí prvních strukturalistů v českém lingvistickém prostředí

Procházková, Věra, in: Úvahy o jazyce a literatuře, Praha, UK 2005, s. 93-108.
9

Novočeské překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu

Chromá, Martina, in: Vesper Slavicus : Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny 2018, s. 97-104