Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Masník, Tobiáš lieferte 11 Treffer
1

Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (k príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka)

Vedec. red. a ed. Doruľa, Ján Bratislava 1998
2

K intertextovým vztahům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka: prameny Zprávy, Zpráva jako pramen

Šimek, Štěpán, in: Varia 20 : Zborník abstraktov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26. 11. 2010), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV ; 2012, 111 s.
3

K otázce poměru češtiny a slovenštiny ve Zprávě písma slovenského Tobiáše Masníka

Šimek, Štěpán, in: Varia 17 : Zborník materiálov zo 17. kolokvia mladých jazykovedcov (Liptovská Osada - Škutovky 7. - 9. 11. 2007), Ružomberok, Katolícka univ. ; 2010, s. 443-450
4

Masníkova Zpráva písma slovenského - prvá jazyková príručka češtiny na Slovensku

Bartko, Ladislav, in: Obdobie protireformácie v dejinách slovenskej kultúry z hľadiska stredoeurópskeho kontextu (k príležitosti 300. výročia úmrtia Tobiáša Masníka), Bratislava, Slavistický kabinet SAV ; 1998, s. 142-156
5

K pramenům a didaktickým prvkům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka

Šimek, Štěpán, in: Varia 19 : Zborník abstraktov z 19. kolokvia mladých jazykovedcov (Trnava - Modra-Harmónia 15.-17. 11. 2009), Trnava, PF Trnav. univ. 2009, s. 97-98
6

Zpráwa pjsma slowenského Tobiáša Masnicia a problém slovenskej identity

Ďurovič, Ľubomír, in: Slovenská reč, 73, č. 3, 2008, s. 129-138
7

Pôvod a podoby češtiny ako spisovného jazyka Slovákov. Niektoré závery z filologickej analýzy Bardejovského katechizmu

Ďurovič, Ľubomír, in: Slovenská reč, 80,, č. 3-4,, 2015,, s. 133-153
8

K česko-slovenským jazykovým vztahům v raném novověku

Dvořáková, Iva, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 3-4, 2004, s. 167-191
9

Hľadanie prototypu v predspisovnom období slovenčiny

Hargašová, Zuzana, in: Varia 20 : Zborník abstraktov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26. 11. 2010), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV ; 2012, s. 47-48
10

Jazykové zmeny na pozadí piatich storočří reformácie: 1, 2

Žigo, Pavol, in: Kultúra slova, 51, č. 4, 5, 2017, s. 193-204, 270-281