Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kleklar, Jan lieferte 8 Treffer
1

Barokní čeština v kázáních Jana Kleklara

Holub, Zbyněk, in: Výběr (České Budějovice), 36, č. 2, 1999, s. 97-109
2

Ke slovní zásobě barokních kázání Jana Kleklara

Hubáček, Josef, in: Listy filologické, 121, č. 1-2, 1998, s. 105-120
3

K vývoji barokní češtiny v 17. století (na textech kázání Jiřího Bílka a Jana Kleklara)

Holub, Zbyněk, in: Balbínovská miscellanea : Sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. prosince 2001, Klatovy, Městská knih. ; 2002, s. 105-124
4

Jazyk barokních kázání kněze Jana Kleklara

Holub, Zbyněk, in: Regulacyjna funkcja tekstów [RegFTex], Łodź, Wyd. Uniw. Łodzkiego 2000, s. 292-300
5

Začátek a konec barokních kázání jako textová struktura

Jaklová, Alena, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 94-98
6

Dvě kázání kněze Jana Kleklara

Holub, Zbyněk, in: K jazyku a stylu českých barokních textů. 1 : Sborník katedry bohemistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1998, s. 43-62
7

K jazykové stránce českých barokních textů, zejména kázání

Jaklová, Alena, in: Stylistyka, 8, 1999, s. 291-305
8

K jazyku českého baroka. Hláskosloví, pravopis a tisk, označování kvantity

Janečková, Marie Praha 2009