Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Hjelmslev, Louis lieferte 23 Treffer
1

La noétique de la linguistique comparée d'après Louis Hjelmslev

Vykypěl, Bohumil, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 29, č. 2, 2004, s. 49-55
2

K empirickému principu (nečasová úvaha Zdeňku Házovi k 60. narozeninám)

Vykypěl, Bohumil, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 53, č. A 52, 2004, s. 5-12
3

Hjelmslevs freie Gliederung

Vykypěl, Bohumil, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 5-17
4

Hjelmslevovo organon a Skaličkovy tři problémy jazykozpytu (skici k třídění lingvistických disciplín)

Vykypěl, Bohumil, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 25-29.
5

Les relations spatiales et la déclinaison des langues indo-européennes

Hoskovec, Tomáš, in: Language and Location in Space and Time, München, Lincom Europa ; 1998, s. 62-84
6

Louis Hjelmslev, otec kodaňského strukturalismu, žije i 50 let po svém odchodu

Čermák, František, in: Časopis pro moderní filologii, 98, č. 1, 2016, s. 143-145
7

Život a dílo Adolfa Erharta. Kapitola z dějin české vědy

Vykypěl, Bohumil Praha 2008
8

Grundriss des obersorbischen Ausdruckssystems. Eine Glossematiketüde

Vykypěl, Bohumil, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 7, München, Sagner 2004, s. 212-219
9

Notes on the Czech translation of Saussure's Course in general linguistics

Čermák, František, in: Cahiers Ferdinand de Saussure, 70, 2017, s. 197-204
10

Fragen der Beschreibung des Ausdrucksplans (mit Beispielen aus dem Obersorbischen)

Vykypěl, Bohumil, in: Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav). Bd. 5, München, Sagner 2002, s. 236-250.