Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Štúr, Ľudovít lieferte 22 Treffer
1

Štúrova kodifikácia hovorenej slovenčiny

Schulzová, Oľga, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 29-33.
2

Rekatolizácia ako najdôležitejší medzník v dejinách spisovnej slovenčiny

Lifanov, Konstantin V., in: Jazykovedný časopis, 50, č. 1, 1999, s. 17-26
3

Hláskoslovie slovenčiny v porovnaní s češtinou v ponímaní Ľ. Štúra

Baláž, Peter, in: Studia Academica Slovaca 24 : Prednášky 31. letného seminára slovenského jazyka a kultúry, Bratislava, Stimul ; 1995, s. 14-19
4

Vzťah slovenčiny a češtiny u Ľudovíta Štúra

Kačala, Ján, in: Ľudovít Štúr a reč slovenská : Prednášky z konferencie konanej 13.-14. júna 2006 v Bratislave, Bratislava, Veda ; 2009, s. 130-142
5

Ľudovít Štúr - učitel slovenštiny. U příležitosti 200. výročí narození

Lomenčík, Július, in: Český jazyk a literatura, 66, č. 2, 2015-16, s. 68-73
6

Dielo

Štúr, Ľudovít Ed. Chmela, Rudolf Bratislava 2007
7

Ľudovít Štúr a reč slovenská. Prednášky z konferencie konanej 13.-14. júna 2006 v Bratislave

Ed. Ondrejovič, Slavomír Bratislava 2009
8

Jazykovedné dielo Ľ. Štúra v slovenskom kontexte

Blanár, Vincent, in: Zápisník slovenského jazykovedca (Bratislava), 11, č. 1-4, 1992, s. 59-61
9

Štúrova kodifikácia spisovnej slovenčiny a jej reforma

Žigo, Pavol, in: Slovenská reč, 70, č. 5, 2005, s. 265-275
10

Od jazyka A k blízkopríbuznému jazyku B a od jazyka B k blízkopríbuznému jazyku A

Blanár, Vincent, in: BraSlav 2 : Zborník z medzinárodnej slavistickej konferencie, konanej na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 13. a 14. novembra 2003, Bratislava, FF Univ. Komenského ; 2004, s. 163-166