Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach čeština slovakizovaná lieferte 9 Treffer
1

Bardejovský katechizmus z roku 1581. Najstaršia slovenská kniha. Filozofické, teologické a bibliografické štúdie, textologická a grafická rekonštrukcia poškodeného korpusu unikátneho výtlačku

Martin 2013
2

Tabulatúra ako prameň poznávania predspisovnej slovenčiny

Žigo, Pavol, in: Slovenská reč, 72, č. 2, 2007, s. 65-70
3

K používaniu češtiny na našom území v mladšom predspisovnom období vývinu slovenčiny

Hargašová, Zuzana, in: Philologica, 72, 2013, s. 203-209
4

K pravopisu češtiny na Slovensku v obrodenskom období

Muziková, Katarína, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 413-430.
5

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny

Kačala, Ján; Krajčovič, Rudolf Martin 2006
6

Prehľad dejín spisovnej slovenčiny. 2., uprav. a dopln. vyd

Kačala, Ján; Krajčovič, Rudolf Martin 2011
7

Prítomnosť češtiny na Slovensku a aspekt spisovnosti

Jarošová, Alexandra, in: Jazykovedný časopis, 67, č. 1, 2016, s. 5-30
8

Hľadanie prototypu v predspisovnom období slovenčiny

Hargašová, Zuzana, in: Varia 20 : Zborník abstraktov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24.-26. 11. 2010), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV ; 2012, s. 47-48
9

Jazykové zmeny na pozadí piatich storočří reformácie: 1, 2

Žigo, Pavol, in: Kultúra slova, 51, č. 4, 5, 2017, s. 193-204, 270-281