Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach úzus lieferte 94 Treffer
1

Ke způsobům oslovování v mluvených projevech

Kneřová, Magdalena, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 36-44
2

A csehországi magyarok nyelvhasználata 4. Egy kutatás eredmenyeiböl

Eöry, Vilma, in: Prágai Tükör, č. 3, 2003, s. 4-8
3

Korpus soukromé korespondence jako zdroj poznání jazykového úzu

Hladká, Zdeňka, in: Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku, Bratislava, Veda ; 2003, s. 130-135.
4

Anyanyelvünk új jelenségei a mai magyar kommunikációban. Kapcsolódások Balázs Géza elöadásához és kutatásaihoz

Bíró, Ferenc, in: Prágai Tükör, č. 3, 2003, s. 9-15
5

Současný úzus slova potažmo

Machová, Svatava, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 165-171.
6

Normy spisovné ruštiny, jejich vývoj

Vyčichlová, Ema, in: Dialog kultur 3 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2005, s. 55-58.
7

Změna v jazykovém úzu jako následek prudké sociolingvistické změny

Knoll, Vladislav, in: 23. ročenka Kruhu moderních filologů [RočKMF 23] : Moderní filologie na prahu třetího tisíciletí. Vybrané příspěvky z konference k 100. výročí založení KMF (FF UK Praha 17. 2. 2010), Praha, Kruh moderních filologů ; 2010, s. 96-104.
8

Jemné proměny české věty

Machová, Svatava, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, č. D 2, 2002, s. 33-40
9

Devatenáct set softwarů a hardwarů (analýza vybraných výslovnostních jevů v češtině)

Štěpánová, Veronika, in: Varia 22 : Zborník abstraktov z 22. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 5.-7. 12. 2012), Nitra, FF Univ. Konštantína Filozofa ; 2014, s. 88-89
10

K rodinné korespondenci

Hladká, Zdeňka, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, 743-747. Angl. res s.