Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach dativ lieferte 79 Treffer
61

Variantnost ve flexi tvrdých neživotných maskulin

Bermel, Neil, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 509-522
62

The shape of indirect object in Central and Eastern Europe

Janda, Laura A., in: Slavic and East European Journal (Madison, WI), 37, č. 4, 1993, s. 533-563
63

Proper names as a high transitivity feature: testing of the transitivity hypothesis

Čech, Radek, in: Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky [MSpOn] : 4. česká onomastická konference 15.-17. září 2009, Ostrava. Sborník příspěvků, Ostrava, Praha, OU, ÚJČ ; 2010, s. 107-113
64

Poznámky k sémantické interpretaci modálních konstrukcí dativu s infinitivem v staroslověnských textech

Pallasová, Eva, in: Slavia, 78, č. 3-4, 2009, s. 419-424
65

Širší funkce řeckého bezpředložkového dativu a jejich protějšky v latině a ve staré ruštině

Žaža, Stanislav, in: Slavia, 78, č. 3-4, 2009, s. 499-508
66

Estudio semántico-morfológico diacrónico del caso dativo en la lengua checa

Gutiérrez Rubio, Enrique, in: Revista española de lingüística (Madrid), 39, č. 2, 2009 (2010), s. 123-152
67

Automatické rozpoznávání substantivního dativu při morfologické disambiguaci českých textů

Petkevič, Vladimír, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 7, 2013, s. 67-76
68

Semantic analysis of the dative case in new Czech

Gutiérrez Rubio, Enrique, in: Slavia, 82, č. 4, 2013, s. 463-472
69

Z historie sémantiky ruského dativu

Brandner, Aleš, in: Opera Slavica, 22, č. suppl. 1, 2012, s. 16-23
70

Koncovka -ě v dativu a lokálu plurálu desubstantivních adjektiv typu otcův a matčin

Kopáčková, Lucie, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 16, 2017, s. 27-34