Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach korpusy lingvistické lieferte 55 Treffer
41

Značkování frazémů a idiomů v Českém národním korpusu s pomocí Slovníku české frazeologie a idiomatiky

Hnátková, Milena, in: Slovo a slovesnost, 63, č. 2, 2002, s. 117-126
42

Functional styles and automatic processing of language

Panevová, Jarmila, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 73 s.
43

Autorský slovník Jaroslava Seiferta - současný stav, změny koncepce a budoucnost projektu

Janovec, Ladislav, in: Varia 10 : Zborník materiálov z 10. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. - 24. 11. 2000), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2003, s. 197-201
44

Český národní korpus v mezinárodních (zejména anglických) souvislostech

Bozděchová, Ivana, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 1-2, 2004, s. 75-80
45

Čo je možné dozvedieť sa zo Slovenského národného korpusu

Šimková, Mária, in: Čeština doma a ve světě, 12, č. 3-4, 2004, s. 130-145
46

Theoretical description of language as a basis of corpus annotation. The case of Prague Dependency Treebank

Hajičová, Eva, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 2002, s. 111-127
47

Sloveso v morfologicky anotovaných korpusoch

Forróová, Martina, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 51-57
48

Internet kak istočnik jazykovogo materiala dlja sintaksičeskich issledovanij (na primere taksisnych konstrukcij v russkom i pol'skom jazykach)

Lučkuv, Ivona, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 87-92.
49

Prostor pro bohemismy ve slovenštině

Musilová, Květoslava, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 227-231.
50

Od hloubkové struktury věty k diskurzním vztahům. Diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu

Mladová, Lucie Praha 2008