Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam lieferte 2360 Treffer
41

Malý jazykový problém u 2. a 6. pádu?

Konášová, Jaroslava, in: Týdeník Rozhlas (Praha), č. 17, 1997, s. 32., 21.-27.4.1997
42

The declension of gendered pronouns in Czech

Cummins, George M., in: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 38, 1988-1995, s. 73-93
43

Náchylné průdušky?

Jirsová, Anna, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 267
44

K otázce sémiologického typu českého imperativu

Romportl, Simeon, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 95-100
45

Zájmena a zájmenná příslovce jako intenzifikační prostředky ve složených intenzifikovaných výrazech

Cvejnová, Jitka, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 113-120
46

Negace a vid českého imperativu

Karlík, Petr; Nübler, Norbert, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 159-166
47

Výhody a nevýhody substantivní a adjektivní kondenzace

Jelínek, Milan, in: Univerzitní noviny (Brno), 1, č. 9, 1994, s. 34-35
48

Příslovce a částice - hranice slovního druhu

Vondráček, Miloslav, in: Naše řeč, 82, č. 2, 1999, s. 72-78
49

K charakteristice předložek českého jazyka

Hrdlička, Milan, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 75-82
50

Verb Classes in Colloquial Standard Czech

Townsend, Charles Edward, in: James Daniel Armstrong in memoriam, Columbus (OH), Slavica Publishers ; 1994, s. 190-201