Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jména zeměpisná pomístní lieferte 1098 Treffer
31

Morphologie und Wortbildung der Flurnamen: Slavisch

Pleskalová, Jana, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1447-1451
32

Slavische Gewässernamengebung

Udolph, Jürgen, in: Namenforschung, Berlin, de Gruyter ; 1996, s. 1539-1547
33

Apelativa boučí, bučí, boučina, bučina a adjektivum březí v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 219-222
34

Obca terminologia w nazwach terenowych

Oliva, Karel, in: Folia Linguistica (Berlin), 27, 1993, s. 215-219
35

Areálovost pomístních jmen v Čechách vzniklých z apelativních názvů porostů

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: 13. slovenská onomastická konferencia Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997 [SlovOnK 13] : Zborník materiálov, Bratislava, Univ. Komenského ; 1998, s. 79-90
36

Hydronymický kořen *brl- v pomístních jménech Čech

Malenínská, Jitka, in: 13. slovenská onomastická konferencia Modra-Piesok 2.-4. októbra 1997 [SlovOnK 13] : Zborník materiálov, Bratislava, Univ. Komenského ; 1998, s. 99-103
37

Proč je Amerika v Čechách

Matyáš, Josef; Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Magazín LN, č. 1, 1997, s. 6 - 7., 3.1.1997
38

K příponám -ovsko a -sko v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 268-269
39

Změny v pomístních jménech na území Čech po roce 1945

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Najnowsze przemiany nazewnicze, Warszawa, Energeia 1998, s. 175-180
40

Otázka staroevropského původu hydronyma Olše

Šefčík, Ondřej, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 47, č. A 46, 1998, s. 45-49