Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach okazionalismy lieferte 85 Treffer
21

Současné zpracování pohádek a pověstí z horní Hané

Kvítková, Naděžda, in: Sborník '98, Liberec, TU ; 1998, s. 105-110.
22

Slovotvorná charakteristika nových činitelských jmen pro pojmenování osob v bulharštině a češtině

Avramova, Cvetanka, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 175-181
23

Internacionalismy v současné psané publicistice

Junková, Bohumila, in: Internacionalizmy v nové slovní zásobě : Sborník příspěvků z konference Praha, 16.-18. června 2003, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2003, s. 106-114
24

Nevětné frazémy v nové slovní zásobě

Janovec, Ladislav, in: Neologizmy v dnešní češtině, Praha, ÚJČ AV ČR 2005, s. 147-158
25

Defrazeologické lexikální jednotky

Janovec, Ladislav, in: Varia 13 : Zborník materiálov z 13. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. - 5. 12. 2003), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 2006, s. 243-247
26

Neuzuální slovotvorba v západoslovanských jazycích

Buzássyová, Klára; Martincová, Olga, in: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich 1 : Słowotwórstwo/Nominacja, Opole, Uniw. Opolski 2003, s. 262-275
27

Ruský postfix -sja jako průsečík gramatických a lexikálních významů

Trösterová, Zdeňka, in: Opera Slavica, 13, č. 2, 2003, s. 11-19
28

Slovotvorné inovace bulharských mluvčích v českém jazykovém prostředí

Vladimirova, Vesela, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2007 [Eurolingua 2007] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2008, s. 188-196.
29

Sešrotujte staré zuby i nábytek

Tomek, Lukáš, in: Lidové noviny (Praha), 2009, 22.4.2009
30

"Nové frazémy"v Českém národním korpusu

Málková, Kateřina, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 193-200