Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Church Slavonic lieferte 1036 Treffer
11

Cyrilometodějský překlad bible - úkoly a problémy rekonstrukce

Tkadlčík, Vojtěch, in: Cyrillomethodiana : Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka, Praha, Euroslavica 2000, s. 23-36
12

Hospodine, pomiluj ny

Mareš, František Václav, in: Lexikon des Mittelalters. Bd. 5, München, Artemis ; 1991, s. 138-139
13

Hlaholská bohoslužba je náš poklad

rá Tkadlčík, Vojtěch, in: Lidová demokracie (Praha), 1994, 8.7.1994
14

Grafické osobitosti Hlaholského misálu

Hrdinová, Eva Maria, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 84-92
15

K vybraným staroslověnským hapax legomenům z památek českého původu

Vepřek, Miroslav, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 93-97
16

Osudy slovanské liturgie v zemích Koruny české

Pacnerová, Ludmila, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 165-170.
17

Několik poznámek k jazyku chorvatských církevněslovanských památek z období středověku

Stankovska, Petra, in: Slovo, 56-57 (2006-07), 2008, s. 507-515
18

Hlaholský misál Vojtěcha Tkadlčíka: literární a jazykový experiment?

Vepřek, Miroslav, in: Bohemica Olomucensia, 2, č. 1, 2010, s. 52-57
19

Staroslověnská a církevněslovanská slovní zásoba diachronně

Bauerová, Helena, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 9-17
20

K nazvanijam chvosta v staroslavjanskom jazyke

Janyšková, Ilona, in: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics [ThEmpSl], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 147-154.