Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Církevní slovanština lieferte 380 Treffer
11

The classificatory importance of headings and liturgical directions in Church Slavonic psalters of the 11th-15th centuries

MacRobert, C. M., in: Byzantinoslavica, 57, č. 1, 1996, s. 156-181
12

Drevnebolgarskij perevod Apokrifičeskogo apokalipsisa Ioanna Bogoslova

Taseva, Lora; Jovčeva, Marija, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 281-293
13

Errata v charvátskohlaholských breviářích a jejich význam pro studium starozákonních textů

Bauerová, Helena, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 295-304
14

Srovnání vybraných míst ze dvou církevněslovanských překladů 40 homilií na evangelia Řehoře Velikého

Stankovska, Petra, in: Slavia, 65, č. 3, 1996, s. 305-311
15

Ochridskite tradicii vo razvojot na makedonskata crkvenoslovenska pismenost

Ribarova, Zdenka, in: Predavanja na 19 meǵunarodniot seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Ochrid 31. 8.-2. 9. 1992, Ochrid, 1992, s. 51-59
16

K počátkům hlaholského písemnictví u Charvátů

Bauerová, Helena, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 21-25
17

Odraz II. jihoslovanského vlivu v kulturněhistorickém vývoji Moskevské Rusi

Brandner, Aleš, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 26-29
18

Csl. m7šel7/m7šel6 '(špinavý) zisk' a b. dial. măšilnik 'podvodník'

Skalka, Boris, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 74-80
19

Několik západoslovenismů v makedonských církevněslovanských památkách

Ribarova, Zdenka, in: Les études balkaniques tchèques 10 : Sborník statí z česko-makedonské vědecké konference, pořádané katedrou slavistiky FF UK v Praze v červnu 1998, Praha, Euroslavica ; 1999, s. 9-12
20

Žena a církevní slovanština

Trösterová, Zdeňka, in: Žena - Jazyk - Literatura : Sborník z mezinárodní konference, Ústí nad Labem 3. až 5. září 1996, Ústí n. Labem, UJEP ; 1996, s. 8-13