Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komika lieferte 178 Treffer
151

Pan Kaplan má český jazyk rád

Přidal, Antonín, in: Sborník přednášek z r. 1988 Kruhu přátel českého jazyka, Praha, SK Melantrich ; 1990, s. 5-15
152

Jazyková komika a její prostředky v pohádkách Karla Čapka

Jaklová, Alena, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 461-468.
153

Vzdelávanie pána Kaplana, alebo k otázkam prekladu neštandardných foriem angličtiny (kniha The Eduacation of Hyman Kaplan a jej autor)

Chorváthová, Michaela, in: 15x o překladu, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1999, s. 79-86
154

Hranice mezi dvěma překlady Rossova Pana Kaplana

Svobodová, Jindřiška, in: Studia Slavica (Opole), 17, č. 2, 2013, s. 205-211
155

Jazyková komika jako reakce na oficiální jazykovou politiku protektorátu Čechy a Morava

Velčovský, Václav, in: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 270-274.
156

Komično ve vybraných dramatech Václava Havla a Sławomira Mrożka

Urban, Izabela, in: Kulturní translace, Praha, Akropolis ; 2010, s. 174-186.
157

K jazykové komice v lexikální rovině uměleckého textu. (Na příkladech povídek Vasilije Šukšina.)

Jaklová, Alena, in: Stylistyka, 6, 1997, s. 443-455
158

Slovní hříčky v básních Ericha Frieda a jejich překlad do češtiny

Kovář, Jaroslav, in: Český překlad 2 (1945-2004) [ČPř 2] : Sborník příspěvků z kolokvia, které se konalo v Ústavu translatologie FF UK v rámci výzkumného záměru Základy moderního světa v zrcadle literatury a filozofie (MSM 0021620824) v Praze 8. dubna 2005, Praha, UK ; 2005, s. 132-139
159

Dialog přes oceán (česko-americká korespondence Jiřího Voskovce a Jana Wericha z let 1945-1962)

Hoffmannová, Jana; Hoffmann, Bohuslav, in: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 51], Praha, FF UK ; 2008, s. 92-105
160

Přeřeknutí v přednáškových textech

Lišková, Michaela, in: Funkce - funkčnost - funkcionalismus [Fun] : Sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.-18. května 2005, Olomouc, UP ; 2007, s. 144-148