Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach ekvivalence lieferte 113 Treffer
101

Ty, já a oni v preklade (reflexia Hawkingových textov v slovenských prekladoch)

Biloveský, Vladimír, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 2. díl: část literárněvědná [TyJáJaz 2] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 9-14.
102

Čtyři tváře kulturního dialogu. Několik úvah nad textem Babičky Boženy Němcové a jeho dvěma ruskými překlady

Hříbková, Radka, in: Dialog kultur 2 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně. Hradec Králové 12. 11. 2002, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2003, s. 195-202.
103

Kăm problematikata na t. nar. bezekvivalentna leksika v bălgarskija i češkija ezik (vărchu material ot paralelnija sinchronen korpus "Interkorp")

Niševa, Božana, in: Bălgarskata bochemistika dnes : Dokladi ot Nacionalnata naučna konferencija "Bălgarskata bochemistika dnes", provedena na 21 oktomvri 2011 g. v Sofija, Sofija, Paradigma 2012, s. 75-87
104

Użycie frazeologizmów w młodej literaturze polskiej i ich przekład (na podstawie "Między nami dobrze jest"Doroty Masłowskiej oraz rosyjskiego i czeskiego tłumaczenia dramatu)

Zakrzewska, Magdalena, in: Současné slovanské jazyky a literatury: tradice a současnost. Lingvistická studia mladých vědců 5 : Sborník prací účastníků 2. mezinárodního semináře mladých slavistů (12.-14. 10. 2014, FF UP v Olomouci), Olomouc, UP ; 2014, s. 139-144.
105

Jazyk do Kijeva dovedet : jazykovaja kommunikacija v oblasti turizma

Vitkovska-Michna, Františka, in: Sborník příspěvků z mezinárodní konference XXIII. Olomoucké dny rusistů 10.-11. 09. 2015 : Rossica Olomucensia 55 [RosOl-Sb 55], Olomouc, UP ; 2016, s. 59-67.
106

Priestor anglickej akademickej terminológie (na pozadí anglického akademického románu Lucky Jim )

Biloveský, Vladimír; Brenkusová, Ľudmila, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 211-214.
107

O tzv. stylové ekvivalenci (na materiálu próz Karla Čapka a jejich překladů do angličtiny)

Bednaříková, Božena, in: Stylistyczne konfrontacje : Materiały konferencji naukowej, Opole, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; 1994, s. 137-141
108

Nad moderními českými překlady Taťánina dopisu v Puškinově románu Evžen Oněgin

Richterek, Oldřich, in: Translatologica Pragensia, 7, 2005, s. 85-92
109

Lakunární frazeologismy ve frekventovaných tematických polích (na materiálu Rusko-česko-slovenského slovníku frazeologických synonym)

Fojtů, Petra, in: Aktuální problémy současné slavistiky (jazyk - literatura - kultura - politika), Brno, Sojnek-Galium 2015, s. 267-274
110

Pereklad i kul'turna spadščyna: linhvorealiji, movnyj etyket

Danylenko, Ljudmyla, in: Aktual'ni pytannja perekladu: mižmovnyj i mižkul'turnyj vymir, Olomouc, UP ; 2014, s. 68-81.Angl.