Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sokolová, Jana lieferte 16 Treffer
1

K problematike vnutrijazykovych i mež"jazykovych lakun

Sokolová, Jana, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 1, 2002, s. 279-282
2

Leksika i realii

Sokolová, Jana, in: Zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, ktorá sa konala dňa 27. a 28. septembra roku 2000 v Prešove na tému: O jazykových, literárnych a kulturologických kontaktoch Európy a sveta [ZbRus], Prešov, FF Prešovské univ. ; 2001, s. 189-193.
3

K modelovaniu sémantickej bázy

Sokolová, Jana, in: Rossica Olomucensia, 45, 2007, s. 75-78
4

Generické typy pomenovaní v "OPTE"(prezentácie súboru jazykových cvičení)

Sokolová, Jana, in: Rossica Ostraviensia 1994 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1994, s. 77-82.
5

Narážka ako implicitná informácia v komunikácii

Sokolová, Jana, in: Rossica Olomucensia, 47, č. 2, 2008, s. 29-33
6

kpc0760988. Človek v jazyku - človek v jazykovede

Sokolová, Jana, in: Příspěvky k aktuálním otázkám jazykovědné rusistiky (3) : Sborník příspěvků z konference Aktuální otázky současné jazykovědné rusistiky. Brno 17. 4. 2009, Brno, Tribun EU ; 2009, s. 9-14
7

Od deskripcie k explanácii (k metodologickému posunu vo výskume synchrónnej dynamiky morfológie)

Sokolová, Jana, in: Opera Slavica, 22, č. suppl. 1, 2012, s. 100-106
8

Východiská výskumu vývinu ranej syntaxe

Sokolová, Jana, in: Od slova k modelu jazyka : Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů, Olomouc, UP ; 2013, s. 332-342.
9

Ruská obchodná korešpondencia. Modely konvenčných fráz

Sokolová, Jana Nitra 1998
10

Tri aspekty jazykovej nominácie

Sokolová, Jana Nitra 2002