Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Vývoj slovanských jazyků lieferte 52 Treffer
1

Šafárikov Slovanský národopis - prameň jazykovedného poznania

Žigo, Pavol, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 34-35
2

Problematika dějin spisovných jazyků

Gladkova, Hana, in: Slavia, 68, č. 1, 1999, s. 177-178
3

Omyly a padělky ve slovanských písemných pramenech

Blažek, Vladimír, in: Přednášky z 45. běhu LŠSS [PřednLŠSS 45], Praha, FF UK ; 2002, s. 7-12
4

Vliv konfese na formování slovanských spisovných jazyků v předspisovném období

Trösterová, Zdeňka, in: Sborník prací Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 1, č. D 1, 2001, s. 23-35
5

Odlišení slovanských kauzativ a tranzitivních denominativ od indoevropského typu

Němec, Igor, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 91-94
6

J. Kopitar a P. J. Šafárik

Kuchar, Rudolf, in: Kopitarjev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani 29. junij do 1. julij 1994. Jernej Kopitar in njegova doba. Simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti [= Obdobja 15], Ljubljana, Filozofska fakulteta ; 1996, s. 473-477.
7

Ložnaja dekompozicija v slavjanskom slovoobrazovanii

Martynaŭ, Viktar U., in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 157-162.
8

Slovanská vzdělanost v Polsku na počátku 11. století

Palkosková, Olga, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 245-246
9

Stratyfikacija polskiej i zarazem ogólnosłowiańskiej leksyki pochodzenia prasłowiańskiego na tle zachodniosłowiańskim

Nakoneczny, Dominika, in: Slavia Occidentalis, 67, 2010, s. 107-126
10

Etnonimija slavjanskich jazykov. Nominacija i slovoobrazovanije

Kovalev, Gennadij F. Voroněž 1991