Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky lieferte 168 Treffer
1

Reflexe jazykové speciei. (K filosofii spisovnosti.)

Romportl, Simeon, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 21-29
2

K referátu M. Grepla

Uličný, Oldřich, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 83-84
3

Nasmlouvat nebo zasmlouvat?

Tybrych, Alois, in: Haló noviny (Praha), 1998, 2.12.1998
4

K článku J. Štochla v Češtináři, 7, 1996-97, s 65-77

Uličný, Oldřich, in: Češtinář, 8, č. 1, 1997-98, s. 20-21
5

Příspěvek ke kritické analýze pojmu jazyková norma

Homoláč, Jiří; Nebeská, Iva, in: Slovo a slovesnost, 61, č. 2, 2000, s. 102-109
6

Kodyfikacja ortografii czeskiego języka narodowego

Tkaczewski, Dariusz, in: Język wobec przemian kultury, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego 1997, s. 107-118
7

Stav kodifikace spisovné češtiny koncem druhého tisíciletí a vývojové tendence našeho jazyka

Jelínek, Milan, in: Dokořán, 3, č. 11, 1999, s. 22-36
8

Syntaktická norma - možnosti jejího poznávání

Machová, Svatava, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 152-155.
9

K otázce kodifikační pravomoci

Adam, Robert, in: Naše řeč, 88, č. 4, 2005, s. 198-201
10

Má Naše řeč kodifikační pravomoc?

Jelínek, Milan, in: Naše řeč, 88, č. 4, 2005, s. 202-206