Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Particular dialects lieferte 521 Treffer
1

Tvoření předložek ve východomoravských dialektech

Hlubinková, Zuzana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 93-96
2

K problematice genia loci v lexikální rovině jazyka na Doudlebsku

Holub, Zbyněk, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 4 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF ; 1995, s. 24-47
3

Nářeční prvky v současné komunikaci. (Na materiále ze severního Železnobrodska)

Bachmannová, Jarmila, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 134-138
4

Vývojová proměna tradičního nářečí

Šrámek, Rudolf, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 39-43.
5

Vývoj nářečních jevů v jihočeském regionu

Janečková, Marie, in: Český jazyk na přelomu tisíciletí, Praha, Academia 1997, s. 193-199
6

Jazyk města, v němž žijeme. 2. Co spojuje brněnštinu s mluvou okolních obcí?

Krčmová, Marie, in: Universitas, č. 2, 1995, s. 66-70
7

Jazyková situace v obcích na Českobudějovicku, místo dialektu v běžné komunikaci

Janečková, Marie, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 120-123
8

K současnému stavu jč. nářečí, zvl. nářečí doudlebského

Holub, Zbyněk, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 123-127
9

"Spisovní"Slezané

Balhar, Jan, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 4, 1995, s. 253-255
10

K typologickému zařazení mentýků a šub

Jeřábková, Alena, in: Národopisná revue, 8, č. 1, 1998, s. 11-14