Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Obecné otázky lieferte 5791 Treffer
1

Morfologie a vnitřní stuktura slova

Ziková, Markéta, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 185-192
2

Slovo o významu slova slovo

Čechová, Marie, in: Slovo o slove, 13, 2007, s. 114-117
3

Historický vývoj češtiny. Hláskosloví, tvarosloví, skladba

Lamprecht, Arnošt; Šlosar, Dušan; Bauer, Jaroslav Praha 1977
4

Dialectal forms of proper names in the onomastic grammar of Czech

Harvalík, Milan, in: 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguists, [Riga], Madonas Poligrafists ; 2003, s. 246-247
5

Komunikační varianty vlastních jmen a jejich místo v onomastické gramatice češtiny

Harvalík, Milan, in: Munuscula linguistica : In honorem Alexandrae Cieślikowa oblata, Kraków, PAN 2006, s. 193-200
6

Spisovná a nespisovná slovní zásoba v Českém jazykovém atlase. (Josefu Filipcovi k osmdesátinám.)

Jančák, Pavel, in: Naše řeč, 78, č. 1, 1995, s. 1-8
7

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

Němec, Igor, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137
8

Fonetika a fonologie

Nekvapil, Jiří, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 24-26
9

Morfologie

Jirák, Jan; Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 26-29
10

Lexém-sémém, oblast jeho užití a typy neurčitosti

Filipec, Josef, in: Slovo a slovesnost, 59, č. 2, 1998, s. 81-95