Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Maďarština lieferte 304 Treffer
1

Protest rodičů maďarských dětí proti novele školského zákona

in: Českobudějovické listy, 1998, 15.6.1998
2

Pětina Maďarů má deset příjmení

in: Lidové noviny (Praha), 1996, 20.12.1996
3

Aktuálne problémy menšinového školstva na Slovensku so zameraním na školy s vyučovacím jazykom maďarským

Gabzdilová, Soňa, in: Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech 20. století [Národnostní menšiny...] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav Slezského zemského muzea ; 1998, s. 194-200.
4

Zoonomastika v Maďarsku

Opělová-Károlyová, Mária, in: 12. slovenská onomastická konferencia a 6. seminár "Onomastika a škola" : Prešov 25.-26. októbra 1995 : Zborník referátov, Prešov, PF ; 1996, s. 334-338
5

Maďarský etymologický slovník zeměpisných jmen

Opělová, M., in: Onomastický zpravodaj, 34-35 (1993-94), 1994, s. 190-191
6

The outlines of a metrical syntax of Hungarian

Hunyadi, László, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, s. 24-25
7

Projekt korpusového slovníku maďarštiny

Králík, Jan, in: Slovo a slovesnost, 64, č. 1, 2003, s. 72-74
8

Az ún. reklámnyelvi törvény Magyarországon

Eöry, Vilma, in: Prágai Tükör, č. 2, 2003, s. 30-35
9

Az Internet hatása a magyar nyelvhasználatra

Bódi, Zoltán, in: Prágai Tükör, č. 2, 2003, s. 36-41
10

Parts and wholes in the Hungarian noun phrase - a typological study

Moravcsik, Edith, in: Proceedings of LP'96 : Typology: Prototypes, Item Orderings and Universals, Praha, Karolinum ; 1997, s. 307-324