Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2005CZ036589
AutorNeščimenko, Galina P.
Titel

K vývojovým tendencím v slovanské slovotvorbě (se zvláštním zřetelem k češtině)

ErschienenVerba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 255-264.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Tvoření slov
Mluvnická stavba jazyka
Vývoj slovanských jazyků
Klassifikation (EN)Word formation
Grammatical structure of language
Development of Slavonic languages
Schlagwörterjazyky slovanské; tvoření slov; vývoj; čeština stará; diachronie; derivace; deminutiva; sémantika; motivace; formanty; typy slovotvorné
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Wortbildung; Entwicklung; Alttschechisch; Diachronie; Derivation; Semantik; Motivation
AnmerkungDerivační způsoby u čes. adj. označujících sníženou míru vlastnosti, tvoření deminutiv (slovotvorné formanty a typy)
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/36589
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K některým vývojovým tendencím v současné jazykové situaci / Neščimenko, Galina P.
K vývojovým tendencím v deklinaci substantiv v současné rumunské češtině / Haiderová, Karolina
Utváření Slovanů (se zvláštním zřetelem k Čechám a Moravě) / Curta, Florin
K hermeneutice selekčních jazyků (se zvláštním zřetelem k tezaurům) / Samek, Tomáš
K vývojovým tendencím některých českých slovesných tvarů / Short, David
K vývojovým tendencím současné české slovní zásoby / Hubáček, Jaroslav
O jazycích v roli lingua franca (se zvláštním zřetelem k angličtině) / Sherman, Tamah