Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2004CZ034810
AutorNübler, Norbert
Titel

Česká participia ze syntaktického hlediska

ErschienenČeština - univerzália a specifika 5 [Č-USp 5] : Sborník 5. mezinárodního setkání bohemistů v Brně 13.-15. 11. 2003, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2004, s. 384-390.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Syntax
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterparticipia; syntax; dokonavost; nedokonavost; konstrukce participiální; atribuce; predikativnost; adjektiva dějová; příčestí; čeština; sufixy
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Partizip, pl. Partizipien (Mittelwort); Tschechisch; Suffixe
AnmerkungParticipia typu píšící, dělající . Navazuje na svůj článek in Čeština - univerzália... 2002
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/34810
PURLCitation link