Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000711
AutorOsolsobě, Klára
Titel

Automatické rozpoznávání a generování českých určitých číslovek a od nich odvozených číselných pojmenování na počítači

ErschienenSborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 31-48
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Matematické, statistické a strojové zpracování češtiny
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Mathematical, statistical, and machine processing of Czech
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörtermorfologie; číslovky; čeština; lingvistika komputační
Schlagwörter (DE)Morphologie; Tschechisch; Computerlinguistik
Mediumarticle
URLdigilib.phil.muni.cz (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/711
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Prefix ne- ve složených adjektivech a od nich odvozených sloves / Zimová, Ludmila
Systém českých číslovek a jejich automatické rozpoznání v textu / Bureš, Jan
Automatické rozpoznávání substantivního dativu při morfologické disambiguaci českých textů / Petkevič, Vladimír
Automatické rozpoznávání předpon a přípon s pomocí nástroje affisix / Hrušecký, Michal
Propria (příjmení na -č) - problém automatické morfologické analýzy / Osolsobě, Klára
K užívání českých číslovek a číselných výrazů (se zřetelem k češtině jako cizímu jazyku) / Hrdlička, Milan
Korpusy jako zdroje dat pro úpravy nástrojů automatické morfologické analýzy. Slovotvorné varianty adjektiv na [( ou )/ í ] cí z hlediska morfologického značkování / Osolsobě, Klára