Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000629
AutorNěmec, Igor
Titel

K lexikálnímu významu předložky a jeho popisu

ErschienenSlavica Slovaca, 30, č. 2, 1995, s. 146-151
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lexikografie
Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Klassifikation (EN)Lexicography
Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Schlagwörterpředložky; význam; čeština; kolokace
Schlagwörter (DE)Präpositionen; Bedeutung; Tschechisch
AnmerkungDefinice významu předložek užívaná v lexikografickém popisu, její hlavní nedostatky. Na čes. mater
Mediumarticle
URLwww.slavu.sav.sk (homepage)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/629
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Rekonstrukce lexikálního významu a jeho popis v Staročeském slovníku / Němec, Igor
Informativnost, přehlednost a úspornost lexikografického popisu / Němec, Igor
Příspěvek k popisu významů novočeských stupňovacích forem (na materiále korespondenčních korpusů) / Adam, Robert
K popisu lexika / Filipec, Josef
Předložky / Seligson, Paul
Normativní pojetí významu promluvy a jeho důsledky / Koťátko, Petr
Poznámky k syntaxi předložky před / Caha, Pavel