Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ002208
AutorŠtícha, František
Titel

Acceptability and the Scope of Grammar

ErschienenThe Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 341-357
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Obecné otázky. Celkové práce
Obecné otázky. Základní pojmy
Obecné otázky. Základní pojmy
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Pragmatika
Popis a rozbor jazyka
Popis a rozbor jazyka
Popis a rozbor jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Klassifikation (EN)General works and basic linguistic concepts
General works and basic concepts
General works and basic concepts
The theory of style and general questions of language style
Pragmatics
Description and analysis of language
Description and analysis of language
Description and analysis of language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Schlagwörtermluvnice; zásoba slovní; stylistika; pragmatika; němčina; angličtina; francouzština; čeština
Schlagwörter (DE)Grammatik; Wortschatz; Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Pragmatik; Deutsch; Englisch; Französisch; Tschechisch
AnmerkungMeze (rozsah) gramatiky: dichotomie gramatiky a lexika, hranice gramatiky a stylu, gramatiky a pragmatiky. Otázka přijatelnosti ("obvyklé a normální") jazykových struktur. Na angl., něm., franc. a čes. materiálu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/2208
PURLCitation link