Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1994CZ000891
AutorPalková, Zdena
Titel

Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru

Ort/VerlagPraha: Karolinum
Jahr1994
Seiten366 s.
Sprachecze
ISBN80-7066-843-1
Klassifikation (CZ)Obecné otázky
Fonetika
Fonologie
Klassifikation (EN)General works
Phonetics
Phonology
Schlagwörterčeština; fonetika; fonologie; mluvenost; konsonanty; vokály; kvantita; písmo; pravopis; transkripce; produkce řečová; fonémy; artikulace; nazály; diftongy; aspirace; morfonémy; změny fonologické; prozódie; mora; přízvuk slovní; přízvuk větný; intonace; melodie; slabiky; melodémy; kadence; tempo mluvní; ortoepie; ráz; asimilace znělosti; poruchy řeči
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Phonetik (Lautlehre); Phonologie; Sprachlichkeit; Schrift; Rechtschreibung; Transkription; Artikulation; Intonation (Satzmelodie); Orthoepie
ReviewKraus, Jiří, Český jazyk a literatura 1995-96, 46, č. 1-2, s. 41-43.; Janota, Přemysl, Slovo a slovesnost 1995, 56, č. 2, s. 141-144.; Bartošek, Jaroslav, Naše řeč 1995, 78, č. 3, s. 148-154.; Koprivica, Verica Slavistika (Beograd) 1997, 1, s. 160-162.
Anmerkung1. Mluvená forma jazyka a její popis, 2. Produkce řeči, 3. Zvuk řeči a jeho percepce, 4. Systémový popis zvukové formy jazyka: segmentální rovina, 5. suprasegmentální rovina, 6. Popis češtiny: samohlásky, 7. Souhlásky, 8. Zvukové jednotky souvislé řeči, 9. Ortoepie, 10. Poruchy řeči
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/891
PURLCitation link