Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ000274
AutorChovan, Juraj
Titel

Jazykovedné reflexie z korešpondencie P. J. Šafárika

ErschienenPavol Jozef Šafárik v slovenskej a českej slavistike [P. J. Šafárik...] : Zborník venovaný XI. medzinárodnému zjazdu slavistov v Bratislave, Košice, Východoslov. vydavatelstvo ; 1993, s. 211-216
Spracheslo
Klassifikation (CZ)Otázky etnogeneze Slovanů. Slovanské starožitnosti
Klassifikation (EN)Ethnogenesis of the Slavs. Slavonic antiquities
SchlagwörterŠafařík, Pavel Josef; dělení jazyků; analogie jazykové; vývoj; úzus; etymologie; normy jazykové; historismy; slavistika
Schlagwörter (DE)Entwicklung; Etymologie; Sprachnormen; Slawistik
AnmerkungZaměřuje se na filologická východiska v širším smyslu a prezentuje širší kulturněhistorické poznatky o době. V korespondenci sleduje tyto jazykovědné okruhy: tradiční (biblická) geneze a dělení jazyků, princip jazykové analogie, konvergentní a divergentní projevy ve vývoji jazyků, princip úzu jako jazykové kodifikační normy, otázky stylu, etymologie, princip jazykových kategorií a fenomén jazykového historismu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/274
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Spisovný ("standardní") jazyk u J. Kopitara a J. P. Šafaříka / Heřman, Sáva
Serbica v životě a díle P. J. Šafaříka / Havlíková, Lubomíra
Konference k uctění 130. výročí úmrtí P. J. Šafaříka / Hauptová, Zoe
Kritika psaných pramenů a hmotných památek v díle P. J. Šafaříka / Šimeček, Zdeněk
Lektorát poľského jazyka na filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove / Dudášová-Kriššáková, Júlia
J. Kopitar a P. J. Šafárik / Kuchar, Rudolf
P. J. Šafařík a hlaholice / Hauptová, Zoe