Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000428
AutorBlažek, Václav
Titel

Psl. *kъpъ "vulva" v toch. *kwip- "hanba" - specifická slovansko-tocharská izoglosa?

ErschienenSlavia, 61, č. 2, 1992, s. 193-195
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Kontakty mezi jazyky slovanskými a neslovanskými. Studie srovnávací
Praslovanština
Jazyková skupina anatolská. Tocharština
Klassifikation (EN)Contacts between Slavonic and non-Slavonic languages. Comparative contributions
Proto-Slavonic
Anatolian language group. Tocharian
Schlagwörterpraslovanština; tocharština; studie porovnávací; izoglosy
Schlagwörter (DE)Vergleichsstudie
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/428
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Praslav. *k7p7 "vulva"- toch. *kwip- "styd"- specifičeskaja slavjano-tocharskaja izoglossa? / Blažek, Václav
Psl. *kolsъ / Valčáková, Pavla
Sl. *č'ln""člun"a toch. *kolmo- "loď". (K terminologii pojmenování plavidel v severoindoevropském areálu) / Blažek, Václav
Psl. *plugъ < z germ. *plōgu-/*plōga- < kelt.? / Blažek, Václav
Starinna bălgarska jatova izoglosa / Šaur, Vladimír
Starinnata bălgarska jatova izoglosa / Šaur, Vladimír
Specifická slova v češtině a jejich původ / Rejzek, Jiří