Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Skladaná, Jana lieferte 16 Treffer
1

Životné jubileum Marie Majtánovej

Skladaná, Jana, in: Slovenská reč, 61, č. 1, 1996, s. 55-57
2

Jubilujúca Marie Majtánová

Skladaná, Jana, in: Slavica Slovaca, 31, č. 2, 1996, s. 174-175
3

Súčasnosť a historickosť frazeológie A. P. Zátureckého

Skladaná, Jana, in: Češtinář, 8, č. 5, 1997-98, s. 140-145
4

Za Věrou Petráčkovou

Skladaná, Jana, in: Slavica Slovaca, 34, č. 2, 1999, s. 164
5

Kvalifikátory vo výkladovom slovníku na časovej osi

Skladaná, Jana, in: Nová slovní zásoba ve výkladových slovnících [NSlZás] : Sborník příspěvků z konference Praha, 31. 10.-1. 11. 2000, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 91-97
6

Frazeologické internacionalizmy

Skladaná, Jana, in: Studia Academica Slovaca 31 : Prednášky XXXVIII. letnej školy slovenského jazyka a kultúry, Bratislava, Stimul ; 2002, s. 220-228
7

Aktualizácie frazeologických internacionalizmov v slovenčine

Skladaná, Jana, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 83-87
8

Dichrónia a synchrónia vo frazeológii

Skladaná, Jana, in: Verba et historia : Igoru Němcovi k 80. narozeninám, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 339-343.
9

Diachronija v sovremennoj slovackoj frazeologii

Skladana, Jana, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 2, 2004, s. 625-629
10

Sopostavlenije nekotorych slovackich i russkich frazem v diachroničeskom aspekte

Skladaná, Jana, in: Rossica Olomucensia, 44, č. 3, 2006, s. 823-828