Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Sedláková, Marianna lieferte 4 Treffer
1

Tendencie vývinu slovenského fonologického systému (k problematike výslovnosti ľ v spisovnej slovenčine)

Sedláková, Marianna, in: Jazykovědné aktuality, 38, č. 4, 2001, s. 84-93
2

K jazyku Sol'nobanskej mestskej súdnej knihy (1819-1841)

Sedláková, Marianna, in: Jazyky v kontaktu/jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor [JazKont/Konf] : Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP v Olomouci ve dnech 12.-14. května 2003, Olomouc, UP ; 2005, s. 267-272
3

Alternácia kontra neutralizácia. K problematike opozície difúznosť - nedifúznosť a palatálnosť a nepalatálnosť vo fonologickom systéme slovenčiny

Sedláková, Marianna, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 34-46
4

Univerzálne princípy porovnávania frazém (nielen) v slovanských jazykoch

Sedláková, Marianna, in: Parémie národů slovanských 7 [Parémie 7], Ostrava, OU ; 2014, s. 215-222.