Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lotko, Edvard lieferte 56 Treffer
1

Kolokace v polštině a češtině

Lotko, Edvard, in: Polonica : Sborník příspěvků z 5. celostátní konference československých polonistů (22.-24. května 1990), Brno, MU ; 1990, s. 207-214
2

K životnímu jubileu Jiřího Damborského

Lotko, Edvard, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 72-75
3

Texty politické propagandy a jazyková kultura

Lotko, Edvard, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 107-109
4

Lexikálně-stylistická stránka textů politické propagandy

Lotko, Edvard, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 99-104.
5

Jazyky a jejich vztahy. Čeština a polština

Lotko, Edvard, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 33-43
6

O některých synchronních vývojových tendencích v češtině

Lotko, Edvard, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 349-354
7

O flexivních rysech spisovné češtiny v lexikálním plánu

Lotko, Edvard, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 141-147.
8

Czesko-polskie pogranicze językowe : sytuacja językowa na Zaolziu

Lotko, Edvard, in: Śląsk w badaniach językoznawczych [Śląsk...] : Badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego, Katowice, Górnośląska Macierz Kultury ; 1993, s. 131-138.
9

Wyrazy zdradliwe w języku polskim i czeskim

Lotko, Edvard, in: Język a kultura, tom 8 : Podstawy metodologiczne semantyki współczesnej, Wrocław, Wiedza o Kulturze 1992, s. 251-260
10

Stylistyczny aspekt wyrazów zdradliwych (na materiale języka polskiego i czeskiego)

Lotko, Edvard, in: Systematyzacja pojęć w stylistyce : Materiały z konferencji z 24-26 IX 1991 r, Opole, Instytut filologii polskiej ; 1992, s. 189-193