Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Erhart, Adolf lieferte 25 Treffer
1

Das ewige S. Die indogermanischen s-Morphe und ihre Substituenten

Erhart, Adolf, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. A 43, 1995, s. 7-14
2

Genetické aspekty slovanského slovesa

Erhart, Adolf, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 8, č. 4, 1989, s. 2-4
3

Vzpomínka na Arnošta Lamprechta

Erhart, Adolf, in: Universitas, č. 2, 1995, s. 27-28
4

Archaisch oder konservativ? Das Anatolische und das Baltische

Erhart, Adolf, in: Linguistica Baltica (Kraków), 4, 1995, s. 1-12
5

Indoevropské kořeny struktury mei a jejich zastoupení ve slovanských jazycích

Erhart, Adolf, in: Příspěvky ke slovanské filologii, Brno, Ústav slavistiky FF MU ; 1999, s. 30-33
6

Indoevropská srovnávací jazykověda na filozofické fakultě MU

Erhart, Adolf, in: Brněnská věda a umění meziválečného období (1918-1939) v evropském kontextu : Sborník příspěvků z konference Masarykovy univerzity, Brno, MU ; 1993, s. 51-53
7

Der indogermanische Mondname

Erhart, Adolf, in: Linguistica Baltica (Kraków), 7, 1998, s. 63-70
8

K otázce stability souhláskových podsystémů v jazycích evropského makroareálu

Erhart, Adolf, in: Čeština - univerzália a specifika 2 [Č-USp 2] : Sborník konference ve Šlapanicích u Brna 17.-19. 11. 1999, Brno, MU ; 2000, s. 37-39.
9

Versuch einer statistischen Auswertung des indoeuropäischen Anteils am gemeinslavischen Wortschatz

Erhart, Adolf, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 43-44
10

Odkud máme jméno? K původu etnonyma Čech

Erhart, Adolf, in: Slavia, 67, č. 3, 1998, s. 289-294