Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Blažek, Vladimír lieferte 10 Treffer
1

Hlavní odlišnosti vývoje českého a ruského hláskového systému

Blažek, Vladimír, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 31-34
2

Otázka existence západo-, jiho- a východoslovanské jazykové jednoty

Blažek, Vladimír, in: Přednášky z 42. běhu Letní školy slovanských studií. 1. díl [PřednLŠSS 42-1] : Přednášky z jazykovědy, Praha, FF UK ; 1999, s. 109-112
3

K rozpadu praslovanské jednoty

Blažek, Vladimír, in: Přednášky z 44. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 44], Praha, UK ; 2001, s. 9-11
4

Omyly a padělky ve slovanských písemných pramenech

Blažek, Vladimír, in: Přednášky z 45. běhu LŠSS [PřednLŠSS 45], Praha, FF UK ; 2002, s. 7-12
5

K otázce variantnosti ve vývoji ruského jazyka

Blažek, Vladimír, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 60-62
6

Čeština a ruština z typologického hlediska

Blažek, Vladimír, in: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 46], Praha, FF UK 2003, s. 7-9
7

Otázka východoslovanské jazykové jednoty

Blažek, Vladimír, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 243-244
8

Petr I. jako uživatel jazyka

Blažek, Vladimír, in: Europeica - Slavica - Baltica [Europeica] : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám, Praha, Nár. knihovna ČR ; 2007, s. 201-206.
9

Problematika staroruské substantivní paradigmatiky. Popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století

Blažek, Vladimír Praha 1998
10

Staroruské skloňování v severoruských památkách 16. století

Blažek, Vladimír, in: Slavica Pragensia, 40, 2009, s. 9-11