Портал славистики


Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)

Die "Bibliographie slawistischer Publikationen aus der Deutschen Demokratischen Republik 1946-1986 (BibSlawPub)" ist aus der fünf bändigen Bibliographie der slawistischen Publikationen, die in der Deutschen Demokratischen Republik in den Jahren 1946 bis 1986 entstanden ist, in die Datenbankform konvertiert. Die Bibliographie enthält ca. 19.600 Datensätze. Eine Übersicht über die Bände befindet sich hier. Die Übersicht über die Klassifikationskategorien ist hier.

?
Ihre Suche nach W0810 lieferte 6 Treffer
1

K 1. wosobje sg. prez. w. delnjoserbskich narěčach

Faska, H. - in: Studije k serbskej dialektologiji. Budyšin 1963. S. 97-103
2

Wo móznosćach a hranicach přirunowanja w rěčnej wučbje

Faska, H. - in: Serbska šula 18 (1965) S. 600-604
3

Načasnu serbsku poeziju do literarneje wučby

Dyrlich, B. - in: Serbska šula 35 (1982) S. 80-85
4

Swěrny wosebje małej formje. Jurij Kubaš 80 lět

Budar, B. - in: Rozhlad 32 (1982) S. 114-115
5

Ležownostne mjena a jich wuznam za serbsku wučbu a prózdninske dźěło

Krawc, E. - in: Serbska šula 6 (1953) S. 248-249
6

Lyrika w literarnej wučbje. Mysle k bytosći a wotkryću moderneho basnistwa

Krawza, J. - in: Serbska šula 31 (1978) S. 534-541.