Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
1

Tolstoj e Papini : il Diario

Gallo, G. - Contributi italiani alľVIII Congresso internazionale degli Slavisti : (Zagreb – Ljubljana 1978) (1978), 267-279
2

O przekładalności rymu : tezy

Lubaś, Władysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 267-269
3

Antroponimija banatskih „Crnogoraca“

Milin, Jiva; Bucă, Marin - Romanoslavica (1992), 237-267
4

Das Westpolesische

Poliakovas, Olegas - Slavistica vilnensis 47 (1998) 2, 29-42
5

Z zagadnień zróżnicowania wschodniosłowiańskich systemów akcentowych

Smułkowa, E. - Slavia Orientalis 22 (1973) 2, 267-271
6

Z leksykalnych wpływów słowackich na polskie gwary spiskie

Sobierajski, Zenon - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 257-267
7

Russian and Eastern Balto-Finnic Linguistic Contacts

Oinas, F. J. - American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists : Moscow, September 1958 (1958), 267-278
8

Rasni tipi Slovencev

Škerlj, B. K. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 84-88
9

Modeli „obščeslavjanskogo“ literaturnogo jazyka XVII-XIX vv.

Zapoľskaja, Nataľja Nikolajevna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 267-295
10

Die Konfessionalisierung der Lausitzen und die sorbischen Bibelübersetzungen (16.–18. Jahrhundert)

Udolph, Ludger - Zeitschrift für Slawistik 48 (2003) 3, 267–291