Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove lieferte 26 Treffer
1

Niektoré slová cudzej provenience spred veľkomoravského obdobia

Habovštiak, Anton - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 9-19
2

Zo štúdia praslovanského lexikálneho fondu v slovenčine : (ad Słownik praslowiański addenda et corrigenda Slovaca)

Králik, Ľubor - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 33-63
3

Zásahy do etnického zloženia staroslovenského historického areálu

Sedlák, Vincent - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 239-268
4

Dve línie v slovenskom jazykovo-historickom vývine alebo slovensko-české vzťahy v predspisovnom období

Doruľa, Ján; Krasnovská, Elena; Žeňuch, Peter - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 65-92
5

Osobitosti východnej slovenčiny nezápadoslovanského pôvodu

Dudášová-Kriššáková, Júlia - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 183-197
6

Slovenské frazémy so somatickým komponentom v slovanskom kontexte

Krošláková, Ema - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 119-132
7

Adaptácia cudzích slov v slovenčine a poľštine

Pančíková, Marta - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 143-150
8

Fonetický, fonologický a morfonologický štatút zvukových javov v slovenčine a v češtine

Sabol, Ján - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 109-118
9

Teória vlastného mena zo slovanského porovnávacieho hľadiska

Blanár, Vincent - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 169-182
10

Kvalitatívny aspekt času vo vývine lexiky

Žigo, Pavol - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 151-167