Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach S8568 lieferte 1639 Treffer
21

The Silence of Krylov

Reve, K. Van Het - 1958, 8 s.
22

Toponomastyka słowiańska

Rospond, S. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja I – Językoznawstwo = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section I – Linguistique (1934), 91-95
23

Rasni tipi Slovencev

Škerlj, B. K. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja III – Kulturalno-społeczna ; Sekcja IV – Dydaktyczna = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section III – Sciences sociales et histoire de la civilisation ; Section IV – Didactique (1934), 84-88
24

Mesto slavjanskich govorov na territorii RNR v sisteme slavjanskich jazykov i ich značenije dlja slavjanskoj dialektologii

Vrabie, E. - Romanoslavica (1963), 195-217
25

Slavjanskije predstavlenija o skorosti v svete etimologii : (k rekonstrukcii slavjanskoj kartiny mira)

Varbot, Žanna Žanovna - Slavjanskoje jazykoznanije : XII Meždunarodnyj s`jezd slavistov Krakov, 1998 g. : doklady rossijskoj delegacii (1998), 115-129
26

Slovenské frazémy so somatickým komponentom v slovanskom kontexte

Krošláková, Ema - XII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 119-132
27

Slovenčina ako stredoeurópsky slovanský jazyk : (k problému jazykového zákonodarstva)

Buzássyová, Klára - Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akademie vied 63 (1998) 3, 131-142
28

Słowiańskie słownictwo społeczno-polityczne w opisie kognitywnym

Puzynina, Jadwiga - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 231-236
29

Dynamika normatívnych kritérií v slovanských jazykoch : (na základe slovinských skúseností)

Vidovič-Muha, Ada - Jazykovedný časopis 49 (1998) 1/2, 35-56
30

Rozvojové tendencie poľskej, slovinskej a slovenskej lexiky na prelome tisícročia

Pančíková, Marta - XIII. medzinárodný zjazd slavistov v Ľubľane : príspevky slovenských slavistov (2003), 91–100