Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Jazykovedný časopis lieferte 16 Treffer
11

Otváranie axiómy langue/parole : (pokus o diagnózu epistémy)

Miko, František - Jazykovedný časopis 44 (1993) 1, 60-65
12

Motivácia ako princíp prirodzenosti v morfológii: (na príklade substantívnej deklinácie v slovenčine)

Dolník, Juraj - Jazykovedný časopis 44 (1993) 1, 3-13
13

Onomaziologické symetrie a asymetrie v lexike slovanských jazykov

Furdík, Juraj - Jazykovedný časopis 46 (1995) 2, 74-82
14

Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a v češtine

Buzássyová, Klára - Jazykovedný časopis 44 (1993) 2, 92-107
15

Sémantická analýza bezsubjektových viet a viet s nepodmetovým vyjadrením subjektu

Tibenská, Eva - Jazykovedný časopis 44 (1993) 1, 41-53
16

K periodizácii dejín slovanských spisovných jazykov a k všeobecným zákonitostiam ich vývinu

Jóna, E. - Jazykovedný časopis 14 (1963) 1, 8-19