Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID2515
AutorKreja, Bogusław
Titel

Przymiotniki od rzeczowników zapożyczonych typu gramatyka, egoizm/egoista, biologia w językach słowiańskich

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 7, Językoznawstwo : prace na X Międzynarodowy kongres slawistów w Sofii 1988 (1988), 219-229
Herausgeberred. naukowy Jan Basara
VerlagPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Klassifikation (EN)Linguistics
The Study of Structural and Semantic Specialities of the Contemporary Slavic Languages. Sociolinguistics. Textual Linguistics
Klassifikation (RU)Языкознание
Изучение структурных и семантических особенностей современных славянских языков. Социолингвистика. Лингвистика текста
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Studium strukturálních a sémantických zvláštností současných slovanských jazyků. Sociolingvistika. Lingvistika textů (textová lingvistika)
SoundexP1786; R7888; Z8188; G4762; E0486; B1540; J0844; S8568
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerX (1988)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czasowniki zdrobniałe na -k- w dialektach polskich oraz w innych językach słowiańskich / Kreja, Bogusław
Próba klasyfikacji konstrukcji porównawczych typu gradacyjnego w językach słowiańskich / Jeżowa, M,
O nowym typie prefiksacji rzeczowników i przymiotników w językach słowiańskich / Szymczak, Mieczysław
Struktura frazeologiczna w językach słowiańskich / Skorupka, St.
O kalkach niemieckich w językach słowiańskich / Ráduly, Zsuzsanna
Typy formantów słowotwórczych w językach słowiańskich / Puzynina, Jadwiga
Substantywizacja sufiksalna przymiotników w językach słowiańskich / Zwoliński, P.