Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik, die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach История искусства lieferte 42 Treffer
1

Historya «O iluminowanych rękopisach polskich».

Bersohn, M. - Warszawa 1900, 159.
2

Zabytek dawnego snycerstwa polskiego z XVI stulecia

D. - Słowo. Dziennik informacyjno-polityczny. Red. M. Godlewski, wyd. L. Wrotnowski. Warszawa 1900. № 72.
3

Zamek w Tokach

Dowosser, P. - Teka konsenvatorska. Koło e. k. konserwatorów starożytnych pomników Galicyi wschodniej. Lwów 1900. II, 65-70.
4

Historya malarstwa na Północy i w Hiszpanii

Dzieduszycki, W. - Przewodnik naukowy i literacki. Lwów 1900. XXVIII, 21-29; 111-129; 229-240; 341-354; 447-455; 571-577; 683-695; 799-810; 925-934; 1032-1044; 1133-1149; 1255-1306.
5

Renesans w Polsce

Dziekoríski - Tygodnik Illustrowany. Warszawa 1900. № 33 ~ 549-550,
6

Korony królów polskich

Eliasz, W. - Roczniki Towarzystwa przyjaciół nauk poznańskiego. Poznań 1900. XXV, 137-192.
7

Dary z Polski dla Erazma z Rotterdamu w historycznem muzeum bazylejskiem (Sprawozdania komisyi do badania histo-ryi sztuki w Polsce, t. VI). Рец. K. Miaskowski

Kopera, F. - Kwartalnik historyczny. Lwów 1900. XIV, 254-258.
8

Drzeworyty Hansa Baldunga Griena w mszale krakowskim z r. 1510.

Kopera, F. - Wiadomości numizmatyczno-archeologiczne. Organ towarzystwa numizmatyczno-archeologicznego w Krakowie. Kraków 1900. № 45/46.
9

O potrzebie zbiorowego wydania piśmiennych źródeł, odnoszących się do sztuki, archeologii i kultury XI - XIII wieku

Kopera, F. - Pamiętnik III zjazdu historyków polskich w Krakowie, urządzonego przez Towarzystwo historyczne lwowskie w dniach 4. 5. 6 Crewca 1900. I Referaty. Kraków 1900. Sekcya 1-4. III 3, 1-3.
10

Z zabytków polskich w Petersburgu. (Рец.)

Kopera, F. - Przegląd powszechny. Kraków 1900. IV, 422-423.