Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 16372 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Reichova Irma.

- Tygodnik illustrowany 1882, II, 353
2

Jawnogrzesznica, nowela

Tołstoj Aleksy - Przegląd lwowski. Pismo dwutygodniowe literacko-polityczne 1874, I, 353-6
3

Etude sur les intonations serbes

Gauthiot, R. - Mémoires de la Soc. de Ling, de Paris. XI, 336-353.
4

Wystawa etnograficzna w Kołomyi

Gerstman Teofil - Szkoła. Pismo poświęcone sprawom szkół ludowych. Lwów 1880, s. 334, 344, 353
5

Cyrill Kampelik na Moravě

Komárek, F. Fr. - Hlídka. Brno. 1900. V (XVII) 6, 7, 8, 353-357; 425-429; 511-517.
6

Sprowadzanie osadników z Czech

- Przegląd tygodniowy życia społecznego, literatury i sztuk pięknych 1866, s. 353-4
7

Wiadomości o Czechach

Mosbach A. - Tygodnik literacki. Literaturze, sztukom pie̜knym i krytyce poświe̜cony 1841, s. 353, 361
8

Sybir i katorga. Rec. H. W.

Maksimów S. - Tygodnik illustrowany 1897. I, 261, 353
9

Czernichów, p. z ros. Adam Kozłowski

- Tyg. wil. 1817,1, 321-30, 353-64
10

О вліяніи борьбы между народами и сословіями на образованіе Русскаго государства въ домонгольскій періодъ

М. Д. Затыркевичъ - Чт. 1873. I, 1-106; II, 107-306; III, 307-353+1-105