Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 15899 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

J. Ed. * 6/IV. 1855, † 15/111. 1897, wspomnienie pośmiertne

- Odb. z Czasu, 1897, 8 mała, s. 16
2

Upadek stronnictwa staroczeskiego

Puffke Lipnicki E. - Przegląd polski 1890, IV, 111-28; 1891, IV, 111-29
3

Polacy i panslawizm

- Dziennik poznański 1892, nr. 111
4

Polska a Moskwa w pierwszej połowie wieku XVII. Zbiór materyalów do hisloryi stosunków polsko-rosyjskich. za Zygmunta III, wydał... (Wydawnictwa Zakładu Ossolińskich 111), 8, s. VIII i 399.

Hirschberg Al. - Lwów 1901, rb. 3
5

Słowiańszczyzna a słowianofilstwo

- Kraj. Pismo polityczno-literackie ilustrowanie. Petersburg 1908, nr. 111
6

Ostatnie dni życia Suwarowa

- Rozm. lw. 1819, s. 111
7

Stypendyum Kraszewskiego dla Serbów łużyckich

Grabowski Br. - Kuryer Warszawski 1881, nr. 111
8

Literatura czeska w Polsce

- Kłosy. Czasopismo ilustrowane 1880, I, 111
9

Jubileusz Palackiego

- Biblioteka warszawska 1898, 111, 185-6
10

Filozofia Cziczeryna

M. Zdziechowski - Świat słowiański 1907. I. 111-33