Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10578 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
1

Zur Vita Constantini

Grünenthal O. - Archiv für slavische Philologie XXXVIII (1922), 338; XXXIX (1925), 143
2

Варіантъ въ передачѣ имени franCUS въ греко-славянскомъ памятникѣ

Лавровъ П. - Сборникъ въ честь Брауна. Пгд. 1915 = ЗНО. VIII (1915), 332-338
3

Knižectví Přibinovy

Jireček H. - Světozor. Praha. 1861, 319 = Spisy II (1878), 338-374
4

Прогласъ къмъ евангелието. Стихотворение отъ епископъ Константина (ІХ-Х в.)

Ивановъ Й. - Български старини изъ Македония. Събрани отъ Йорданъ Ивановъ. София. (1908), 70-74, 2 изд. (1931), 338-344
5

Загребскиятъ рѫкописъ на Владислава граматика

Сперанскій М. - Сборникъ за народни умотворения, наука и книжнина. Издава Министерството на народното просвѣщение. София. XVI-XVII (1900), 325-338
6

Къ вопросу о литературномъ составѣ лѣтописи: II. Лѣтописи и паннонскія житія

Потаповъ П. - Русскій филологическій вѣстникъ. Учено-педагогической журналъ. Варшава LXIII (1910), 13-18
7

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem

Czarnocki Adam - Ćwicz. nauk. Oddział liter. 1818, II. 3-32
8

O Słowiańszczyznie przed chrześciaństwem i W. Surowieckiego Zdanie o piśmie Chodakowskiego z dodaniem krótkiej wiadomości o Chodakowskiego i korespondencyi jego.

Czarnocki Adam - Kraków 1835, 8°, s. 51
9

Pamiętniki o dziejach, piśmiennictwie i prawodawstwie Słowianie

Maciejowski Wacław Aleks. - Petersburg i Lipsk. 1839, 8°, II, s. 358+394 - Treść: I. Pierwotne dzieje chrześciańskiego kościoła u Słowian obojga obrządku, tudzież ułamki historyczne; II. Rys dziejów piśmiennictwa i oświaty słowiańskich ludów aż do w. XIV.
10

Uwagi o Słowianach

- Przyjaciel Ludu, czyli tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości 1836, nr. 12- 14;