Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10422 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
21

Slovanské starožitnosti

Niederle, L. - Praha. I 1, 1901. - str. 24.: Зам. Sl. P. XXI 11, 678-679. - Č. R. V 2, 153-154. - Č(erný). Sl. Pŕ. IV, 106. - K. Jireček. Osv. XXXI 12, 1131-1132. - A. K(oblar). I. M. D. Kr. XI, 201 - 202. - Luž. № 11-103.
22

O kolébce národa slov. (Slov. Přehled. 1900). Рец. H. Matiegka

Niederle, L. - Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jena. VI 5, 288.
23

Slované a Dánové před Valdemarem Velikým

Kraus, A. - Český Časopis Historický. Praha 1901. VII4, 426-439.
24

Początki walki słowiańsko-niemieckiej nad Bałtykiem, w świetle najnowszej historjografii niemieckiej. (Książki dla wszystkich, 38, 39).

Kochanowski, J. K. - Warszawa. 1901, w 16-ce, str. 128.
25

Co wiedzą о Słowianach pierwsi ich dziejopisarze Prokopiusz i Jordanes

Kętrzyński, W. - Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau. Krakau. № 9 ~ 173 - 179.
26

Beiträge zur ältesten Geschichte der Slaven und Litauer. III - IV

Brückner, A. - Archiv für slavische Philologie XXIII 1-2, 215-230.
27

Dzieje słowiańszczyzny północno-zachodniej aż do wynarodowienia słowian zaodrzańskich. Tom. IV (z mapą).

Bogusławski, W. - Poznań 1900. - Зам. Luz. № 8 ~ 68.- Рец. P. Papáček. Sl. Pr. III, 197-198. - F. Gajsler. Wisła. XV, 713 - 768. - Зам. G. P. № 9.
28

Эпиграфическіе слѣды славянства

Погодинъ, А. Л. - Русскій Филологическій Вѣстникъ. Варшава. XLVI, 1-4.
29

Изъ исторіи славянскихъ передвиженій. Изд. спб. археологическаго института

Погодинъ, А. Л. - Спб. 1901. 1 + IV + 167 стр - Рец. Ю. Кулаковскій. Изв. VI 4, 345-360. - V. J(agić). A. Sl. Ph. XXIII 3-4,610-622. - Зам. С. С. H. VII 4, 504.
30

Domnělí Slované na sloupu M. Aurelia. (Filolog. Listy. 1899, 401). Зам. Н. Маtiegka

Niederle, L. - Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jena. VI 5, 284.