Портал славистики


Bibliographische Materialien zur Slawistik (BibMatSlaw)

Die Datenbank "Bibliographische Materialien zur Slawistik" enthält bibliographische Daten zur Slawistik (momentan 10422 Datensätze), die aus verschiedenen gedruckten slawistischen Materialien in die Datenbankform konvertiert wurden. Die Datenbank wird laufend aktualisiert. Eine Übersicht über die Schlagwörter ist hier zu finden. Die Liste der konvertierten Bibliographien befindet sich hier.

?
11

Le feu sacré et le culte du foyer chez les Slaves contemporains. - Рец. Blümme

Zaborowski, M. - Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jena. VI 6, 371-372.
12

Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. (Grundzüge einer Kultur- und Völkergeschichte Alteuropas).

Schrader, O. - Strassburg. XL + 1048.
13

Przyczynek do historyi rozwoju spichlerza słowiańskiego. (Streszczenie «Zur Entwickelung des slavischen Speichers», Globus, № 18).

Rhamm, K. - Wisla, XV, 60-74.
14

La mythologie slave

Léger, L. - Paris. 1901. XIX + 248. - Зам. Č(erný). SI. Pŕ. IV, 154-155. - Зам. K. Jireček. Osveta, listy pro rozhled v umění, vědě a politice. Praha 1901. XXXI 12, 1132- 1133. - Рец. І. Р.: Летопис Матице Српске. Нови Сад 1901. VI, 104-107. - Зам. G. Zíbrt. Časopis Musea Království Českého. Praha 1901. LXXV 4, 390-391.
15

Rodinný nedíl ve svetle dat srovnávacích dějin právních

Kadlec, K. - Č. M. IVI. XXV 3, 4, 217-245; 333-369.
16

O vjeri starih Slovjena prema pravjeri Arijaca i Prasemita. (Mythologia comparativa Slavorum). Dio I.

Gržetić Gašpićev, N. - Mostar. 1900. XXIII + 216. - Рец. D. Boranie. N. V. IX, 475-483.
17

Historya porównawcza praw słowiańskich

Balzer, О. - Lwów 1900. - Рец. A. Halban. Kw. H. XV, 250-256.
18

Les Slaves de race et leurs origines. (Bull. et Mém. de la Soc. d’anthropolog. de Paris. 1900. 5. Série, І, 69). - Рефер. L. Laloy

Zaborowsky - Centralblatt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte. Jena. VI 3, 174-176.
19

O ukazaniu się Słowian w Niemczech. Przekład mowy, wygłoszonej na 31 zgromadzeniu T-wa Antropologicznego w Halli nad Salą d. 25 września 1900 r.

Virchow, R. - Swiatowit, rocznik poświęcony archeologii przeddziejowej i badaniom pierwotnej kultury polskiej i słowiańskiej. Warszawa 1901. III, 205-216.
20

Z knih a časopisu. Památky po Slovanech v Bavorsku

Papáček, P. - Slovanský Přehled. Praha 1901. III, 325-327.